Editie 3, 2017

Twee miljoen met onbekende hypertensie, hoe lang nog?

Pleidooi voor actieve opsporing

Opinie

Tien procent vermindering van de cardiovasculaire ziektelast in Nederland, overeenkomend met globaal 20% van de door hypertensie veroorzaakte schade. Dat zouden onze 8000 huisartsenpraktijken samen gemakkelijk moeten kunnen realiseren. Iedere...

Naar artikel

Poliklinische evaluatie van patiënten met thoracale klachten 1 punt

Nascholingsartikel

Dit artikel geeft inzicht in het klinisch gebruik van de coronaire calciumscore en coronaire CT-angiografie (CCTA) voor analyse van poliklinische patiënten met stabiele thoracale klachten. De calciumscore geeft een goede indicatie voor de aan-...

Naar artikel

De behandeling van ernstige aortaklepstenose: chirurgisch versus transkatheter aortaklepvervanging 1 punt

Nascholingsartikel

Aortaklepstenose is de meest voorkomende hartklepaandoening in de westerse wereld. Ernstige symptomatische aortaklepstenose is geassocieerd met een gemiddelde overleving van slechts twee tot drie jaar. Het pathofysiologisch proces is gebaseerd op...

Naar artikel

Polsgolfsnelheidsmeting, alleen voor research of ook klinisch van betekenis? 1 punt

Nascholingsartikel

Hypertensie is een zwaarwegende cardiovasculaire risicofactor. De arteriële bloeddruk wordt standaard gemeten aan de bovenarm. De bloeddruk in andere delen van het vaatbed, met name in de aorta, kan echter behoorlijk afwijken van de...

Naar artikel

Vasculaire calcificatie bij chronische nierschade 1 punt

Nascholingsartikel

Vaatcalcificaties bij chronische nierschade kunnen optreden in het kader van CKD-MBD. Hierbij is sprake van een verstoorde bot- en mineraalhuishouding, waarbij de delicate balans tussen remmers en promotoren van calcificaties verstoord is geraakt...

Naar artikel

De Vaatrisico-app

Wie gebruikt wat

Zoals in de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) staat vermeld, wordt de beslissing om een patiënt te behandelen voor hypertensie of dyslipidemie grotendeels bepaald door het tienjaars risico op ziekte of sterfte...

Naar artikel

Rabdomyolyse bij hoge dosis atorvastatine

Casus Vasculair

Rabdomyolyse is een syndroom dat bestaat uit spierverval waarbij spiercelinhoud vrijkomt in de circulatie. Klinisch uit zich dit als spierpijn met een meer dan tienmaal verhoogd creatinekinase (CK), elektrolytstoornissen en myoglobinurie; in...

Naar artikel

Trombolyse bij acute longembolie

Casus Vasculair

Longembolisatie kent een sterk variabele klinische presentatie van pijn vastzittend aan de ademhaling en dyspnoe tot shock en plotselinge dood. Patiënten met hemodynamische instabiliteit die langer dan een kwartier  aanhoudt hebben een groter...

Naar artikel

Cardiovasculaire en renale consequentie van angiogeneseremming

Farmacotherapie

Angiogenese is noodzakelijk voor tumoren om te kunnen groeien en uit te zaaien. De vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) speelt hierbij een essentiële rol. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die het VEGF-systeem remmen....

Naar artikel

Tortueuze coronairarteriën: een aanwijzing voor fibromusculaire dysplasie?

In beeld

Fibromusculaire dysplasie (FMD) is een frequent voorkomende vaataandoening die al op jonge leeftijd kan leiden tot een diversiteit aan problemen, zoals hypertensie, pulsatiele tinnitus, pijn op de borst en aneurysmata. Ook kunnen spontane...

Naar artikel

PATCH-studie, trombocytentransfusie na intracerebraal hematoom

Topartikel

De internationale PATCH-studie ( P l a telet T ransfusion in C erebral H aemorrhage) heeft laten zien dat behandeling met trombocytentransfusie bij patiënten met een supratentorieel spontaan intracerebraal hematoom onder gebruik van een...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van FocusVasculair en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren

Blijf op de hoogte